Những yêu cầu để con bạn có thể tham gia chương trình bảo hiểm CHIP tại Mỹ

Tại Mỹ, trẻ phải đáp ứng các quy định sau đây để đủ điều kiện là người phụ thuộc vào chương trình bảo hiểm của người lớn.

Tuổi: Con của bạn phải dưới 26 tuổi để tiếp tục tham gia chương trình bảo hiểm tư nhân tuân thủ ACA hoặc chương trình chăm sóc sức khỏe do chủ lao động tài trợ.

Mối quan hệ: Con của bạn phải có quan hệ sinh học với bạn, con nuôi chính thức được nhận nuôi hoặc con riêng của bạn để đủ điều kiện là người phụ thuộc vào bảo hiểm của bạn.

Nơi cư trú: Con bạn phải sống với bạn ít nhất 6 tháng để đủ điều kiện làm người phụ thuộc của bạn.

Đóng góp thu nhập: Con bạn có thể làm việc và tự trang trải các chi phí của mình trong khi vẫn phụ thuộc vào chương trình của bạn. Tuy nhiên, con bạn không thể hỗ trợ tài chính cho mình khi vẫn còn trong kế hoạch của bạn. Điều này có nghĩa là tổng thu nhập của con bạn phải ít hơn 50% chi phí chăm sóc của trẻ.

Khai thuế: Con của bạn không thể tiếp tục phụ thuộc vào chương trình của bạn nếu đã khai thuế chung vào năm ngoái.

Các mối quan tâm về yêu cầu bồi thường khác: Con bạn chỉ có thể được xác nhận là người phụ thuộc bởi một hộ gia đình. Nếu ai đó đã tuyên bố con bạn là người phụ thuộc, bạn không thể thêm con bạn vào chương trình bảo hiểm y tế của bạn với tư cách là người phụ thuộc. Điều này không phụ thuộc vào mối quan hệ sinh học của bạn với đứa trẻ.

Con bạn phải đáp ứng tất cả các tiêu chí trên để đủ điều kiện nhận CHIP. Hộ gia đình của bạn cũng phải đáp ứng các cân nhắc về thu nhập. Mỗi tiểu bang có thu nhập tối đa khác nhau để đủ điều kiện. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo một hồ sơ tại Healthcare.gov để tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn trình độ của tiểu bang của bạn. 

Con bạn phải đáp ứng tất cả các tiêu chí trên để đủ điều kiện nhận CHIP